Polityka jakości

Dążąc do stworzenia firmy innowacyjnej wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom Klienta, Przedsiębiorstwo SOMAR wdrożyło w 2003 roku System Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015 oraz uzyskało certyfikat dla systemu zarządzania wg EN ISO 9001:2015 wydany przez Jednostkę Certyfikującą TUV NORD CERT GmbH w zakresie projektowania, produkcji i serwisu urządzeń i systemów automatyki.

Dla spełnienia wymagań stawianych firmom produkującym wyroby dla przestrzeni zagrożonych wybuchem, uzyskano na podstawie przeprowadzonego w 2006 roku audytu stosowne powiadomienie o zgodności systemu jakości produkcji, kontroli i badań wyrobu finalnego firmy SOMAR S.A. z wymaganiami dyrektywy 94/9/WE i normy PN-EN 13980:2004 „Przestrzenie zagrożone wybuchem”. „Zastosowanie Systemów Jakości”. Dokument ten wydany został przez Jednostkę Certyfikującą Głównego Instytutu Górnictwa.

We wrześniu 2012 wdrożono w spółce System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według normy PN-N-45001:2018

Certyfikaty :

GIG

TUV NORD_1

TUV NORD_2