Zespoły monitorowania maszyn i urządzeń

spc2

Stacja pomiaru ciśnień typu SPC-2 wykorzystywana jest do monitorowania parametrów procesu sprawdzania szczelności i wytrzymałości siłowników hydraulicznych stosowanych w górnictwie. Podstawowym zadaniem stacji jest pomiar ciśnień w przestrzeni nad- i podtłokowej siłowników. Stacja obsługuje równocześnie dwa stanowiska prób wysokociśnieniowych. Stan pracy całego układu sygnalizowany jest za pomocą plansz wizualizacyjnych na wyświetlaczu LCD. Dane na temat stanu pomiaru ciśnień w siłownikach (w tym również te dotyczące stanów awaryjnych) zapisywane są w pamięci nieulotnej.

spc21

mkd

Multimedialny koncentrator danych MKD-1/xx stanowi podstawowy węzeł światłowodowej sieci telekomunikacyjnej zintegrowanego systemu monitorowania i wizualizacji procesów technologicznych. Pełni on rolę lokalnego punktu akwizycji oraz redystrybucji danych
w systemie. Istnieją dwa podstawowe wykonania koncentratora danych MKD-1/a1 oraz MKD-1/b1. Oba wykonania mają taką samą liczbę wejść sygnałowych dla kamer telewizyjnych, 6 elektrycznych oraz 10 optycznych. Koncentrator MKD-1/a1 przystosowany jest do podłączenia do 16 wejść teletechnicznych iskrobezpiecznych lub do 16 wejść teletechnicznych nieiskrobezpiecznych (jednocześnie można wykorzystać jedynie 16 wejść teletechnicznych: m iskrobezpiecznych oraz n nieiskrobezpiecznych, gdzie n+m <= 16).
Dodatkowo koncentrator MKD-1/a1 posiada 8 iskro-bezpiecznych wejść magistrali RS422/RS485 oraz 8 wejść nieiskrobezpiecznych magistrali RS422/RS485. Koncentrator MKD-1/b1 oprócz wejść video posiada 24 wejścia teletechniczne iskrobezpieczne.

mkd1

pek

Koncentrator Ethernetowy SM-PEK/xxx stanowi podstawowy węzeł światłowodowej sieci telekomunikacyjnej zintegrowanego systemu monitorowania i wizualizacji procesów technologicznych. Pełni on rolę lokalnego punktu akwizycji oraz redystrybucji danych w systemie.
Istnieje dziewięć wersji koncentratora SM-PEK/xxx, spośród których wyróżnić można dwa rodzaje wykonań: z iskrobezpiecznymi oraz nieiskrobezpiecznymi obwodami wejścia/wyjścia.
Każdy koncentrator wyposażony jest w komorę przyłączową napięcia sieciowego (133-250V AC) oraz dodatkową listwę zaciskową przeznaczoną do przyłączenia napięcia zasilania zewnętrznego buforowego zasilacza prądu stałego (w zależności od wersji 12V lub 24V DC). Wybór źródła zasilania elementów wyposażenia wewnętrznego możliwy jest dzięki zastosowaniu dwubiegunowego przełącznika umieszczonego w komorze zasilającej koncentratora. Koncentratory wykorzystywane w charakterze stacji zbierających dane posiadają możliwość zabudowy maksymalnie dwóch przełączników sieciowych. Koncentratory te mogą być wyposażone w cztery iskrobezpieczne lub nieiskrobezpieczne wejścia modemowe, cztery optyczne wejścia wizyjne, cztery elektryczne (iskrobezpieczne lub nieiskrobezpieczne) wejścia wizyjne oraz cztery iskrobezpieczne lub osiem nieiskrobezpiecznych wejść interfejsowych RS-422/485. Istnieje również specjalna wersją koncentratora SM-PEK, wyposażona wyłącznie w przełączniki sieciowe, przeznaczona do realizacji rozbudowanych sieci TCP/IP.

pek1

moskit

Koncentrator MOSKIT stanowi węzeł dołowej sieci światłowodowej TCP/IP umożliwiający  podłączenie do niej sygnałów pochodzących z wielu iskrobezpiecznych systemów teletransmisyjnych, w szczególności transmisji szeregowych w standardzie RS-422 lub RS-485, analogowych modemów telefonicznych, analogowych sygnałów audio (np. z systemów głośnomówiących) oraz obrazów z kamer dołowych. Urządzenie przystosowane jest do pracy w atmosferze zagrożonej wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. Elementy koncentratora MOSKIT zostały umieszczone wewnątrz Uniwersalnej Obudowy Ognioszczelnej USO-1. Obudowa ta wyposażona jest w dwie komory przyłączowe: iskrobezpieczną „ia/ib” oraz budowy wzmocnionej „e”. Komora budowy wzmocnionej „e” przeznaczona jest do przyłączenia przewodów zasilania 230V AC. Komora iskrobezpieczna służy do przyłączania zewnętrznych przewodów iskrobezpiecznych: elektrycznych i światłowodowych. Oprócz zacisków iskrobezpiecznych komorę przyłączową wyposażono również w moduł diagnostyczny MOSDIAG umożliwiający określenie stanu pracy poszczególnych urządzeń koncentratora na podstawie wskazań odpowiednich sygnalizatorów diodowych.

moskit_1

usp

Przeznaczeniem uniwersalnej stacji pomiarowej USP-1 jest monitorowanie stanu czujników pomiarowych wyposażonych w analogowe wyjścia napięciowe lub prądowe. Dotyczy to głównie czujników poziomu, ciśnienia, temperatury itp. Informacje o stanie czujników uzyskiwane są przez konwersję sygnałów analogowych na postać cyfrową, która podlega dalszemu przetworzeniu lub jest bezpośrednio udostępniana do odczytu przez jednostkę nadrzędną. Informacje o stanie czujników mogą zostać wykorzystane do diagnostyki monitorowanych maszyn i obiektów. Stacja USP-1 posiada trzy stykowe wyjścia przekaźniko-we, do których można podłączyć zewnętrzne obwody iskrobezpieczne.
Stacja USP-1, w zależności od wersji wykonania, może komunikować się z urządzeniami nadrzędnym za pośrednictwem magistrali RS-422/485 i/lub wyodrę-bnionej linii telefonicznej.
Uniwersalna stacja pomiarowa USP-1 jest urządzeniem iskrobezpiecznym i może pracować w warunkach za-grożenia wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

usp1

usp2

Przeznaczeniem uniwersalnej stacji pomiarowej USP-2 jest monitorowanie stanu czujników pomiarowych wyposażonych w analogowe wyjścia napięciowe lub prądowe. Dotyczy to głównie czujników drgań mechanicznych, poziomu, ciśnienia, temperatury itp. Informacje o stanie czujników uzyskiwane są poprzez konwersję sygnałów analogowych na postać cyfrową, która podlega dalszemu przetworzeniu lub jest bezpośrednio udostępniana do odczytu przez jednostkę nadrzędną. Informacje o stanie czujników mogą zostać wykorzystane do diagnostyki monitorowanych maszyn i obiektów  lub do przewidywania możliwości wystąpienia awarii.
Stacja USP-2 posiada sześć stykowych wyjść przekaźnikowych, do których można podłączyć zewnętrzne obwody iskrobezpieczne.
Stacja USP-2, w zależności od wersji wykonania, może komunikować się z urządzeniami nadrzędnymi za pośrednictwem magistral RS-422/485 i/lub dzierżawionej linii telefonicznej.
Uniwersalna stacja pomiarowa USP-2 jest urządzeniem iskrobezpiecznym i może pracować w warunkach za-grożenia wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

usp2-1

zmt2

Zespół powierzchniowych modemów telefonicznych typu ZMT-2 pośredniczy w transmisji danych pomiędzy dołowymi urządzeniami i powierzchniowymi systemami monitorowania maszyn. Wejściowe linie telefoniczne zespołu ZMT-2 są liniami nieiskrobezpiecznymi.
W przypadku urządzeń zlokalizowanych w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, podłączonych poprzez iskrobezpieczne linie telefoniczne, linie powinny być odseparowane od nieiskrobezpiecznych, za pomocą zespołów separacji telefonicznej ZST-2.
Zespół powierzchniowych modemów telefonicznych typu ZMT-2 jest elementem stanowiska do zbierania, archiwizacji, wizualizacji i analizy danych odbieranych za pomocą jednaj lub kilku linii telefonicznych.

zmt2-2

zmt3

Zespoły modemów telefonicznych typu ZMT-3/a* służą do zbierania danych z układów sterowania maszyn i urządzeń górniczych (np. przenośników) oraz do przesyłania zbieranych informacji za pomocą iskrobezpiecznych linii telefonicznych na powierzchnię.
Zespoły modemów telefonicznych ZMT-3/b* pełnią tę samą funkcję co ZMT-3/a*, umożliwiając dodatkowo zbieranie informacji z innych zespołów ZMT-3 połączonych liniami telefonicznymi z zespołem ZMT-3/b*.
Zespoły modemów telefonicznych ZMT-3/c* stanowią odmianę zespołów ZMT-3/a* i ZMT-3/b* – są wyposażone w separowane galwanicznie linie interfejsowe. Szczególną odmianę zespołu stanowi konfiguracja zawierająca wyłącznie separatory, pozwalająca na stworzenie węzła magistrali RS-422/485 z zachowaniem separacji galwanicznej pomiędzy magistralami.

Stanowisko powierzchniowe współpracujące z zespołami ZMT-3 odbiera dane z linii pojedynczej lub kilku linii telefonicznych, archiwizuje je oraz dokonuje ich wizualizacji.
Zespół modemów telefonicznych ZMT-3 wyposażony jest w zasilacz iskrobezpieczny o nominalnym napięciu zasilania 24V, 42V, 133V lub 230V AC 50Hz (napięcie wejściowe zasilacza musi być podane w momencie zamawiania urządzenia).
Połączenia zespołów ZMT-3 z powierzchnią mogą być zrealizowane z wykorzystaniem pasywnych barier linii telefonicznej SM-PB1 lub SM-PB2. Zespół modemów telefonicznych ZMT-3 jest urządzeniem iskrobezpiecznym i może pracować w warunkach zagrożenia wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

zmt3-1

zst2

Zespół separacji telefonicznej typu ZST-2 służy do galwanicznego oddzielenia jednej lub kilku, iskrobezpiecznych kopalnianych dołowych linii telefonicznych, od powierzchniowych nieiskrobezpiecznych.
Zespół ZST-2 może być instalowany wyłącznie w pomieszczeniach bezpiecznych pod względem wybuchowym tj. takich w których nie występują palne mieszaniny powietrza i gazów, par i/lub pyłów.
Linie telefoniczne są wprowadzane do skrzynki zespołów za pomocą wpustów. Żyły linii telefonicznych są mocowane wprost w zaciskach listew przyłączowych barier SM-PB2.

zst2-1

skd

Światłowodowy koncentrator danych SKD-1/sxy stanowi węzeł światłowodowej sieci telekomunikacyjnej zintegrowanego systemu monitorowania i wizualizacji procesów technologicznych. Pełni on rolę lokalnego punktu akwizycji oraz redystrybucji danych.
Koncentrator SKD-1/sxy wykorzystywany jest zazwyczaj w charakterze urządzenia pośredniczącego w komunikacji pomiędzy urządzeniami podporządkowanymi, wyposażonymi w interfejs szeregowy RS-485/422 lub modem telefoniczny, a urządzeniem nadrzędnym wyposażonym w przełącznik sieciowy z wyjściem światłowodowym. Koncentrator pozwala również na realizację szybkich łącz optycznych o dużym zasięgu pomiędzy urządzeniami wyposażonymi w interfejs szeregowy lub modem telefoniczny.
Koncentrator SKD-1/sxy może być instalowany w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub  „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Istnieją trzy warianty wykonania światłowodowego koncentratora danych SKD-1/sxy.
Wariant SKD-1/sxa dotyczy koncentratora z czterema lub ośmioma interfejsami szeregowymi RS-422/485. Wariant SKD-1/sxb dotyczy koncentratora z czterema wyjściami modemowymi.
Wariant SKD-1/sxc dotyczy koncentratora wyposażo-nego w dwa szeregowe interfejsy komunikacyjne RS-422/485 oraz dwa wyjścia modemowe.
W koncentratorach wyposażonych w szeregowe inter-fejsy komunikacyjne RS-422/485 udostępnione zostały zaciski pozwalające na wyprowadzenie na zewnątrz napięcia zasilania.
Wyjście optyczne kocentratora może być przystoso-wane do współpracy ze światłowodami jednomodowymi (SKD-1/sjy) lub wielomodowymi (SKD-1/swy).

skd1

kol

Komputer ognioszczelny KOL-1 przeznaczony jest do zastosowań w zakładach górniczych w miejscach, gdzie może wystąpić zagrożenie wybuchem gazu lub pyłu węglowego. Służy do akwizycji, przetwarzania, wizualizacji i rejestracji danych z dołowych systemów kontrolno-pomiarowych, systemów sterowania oraz systemów wizyjnych.
Komputer wyposażony jest w monitor LCD o przekątnej 19”, 17” lub 15” oraz iskrobezpieczną klawiaturę komputerową KK-1.
Komputer wyposażony jest w cztery interfejsy sygnałów wejściowych z których każdy może być iskrobezpieczna magistrala szeregowa (RS-485 lub RS-422) lub iskrobezpiecznym, analogowym sygnałem wizyjnym (CVBS 75Ù, CVBS 110Ù, światłowód jedno lub wielomodowy). Ponadto możliwe jest podłączenie dwóch ethernetowych, światłowodowych magistral w standardzie 100BASE Fx.
Standardowo komputer wyposażony jest w system operacyjny Windows XP Embeded, na życzenie klienta możliwa jest instalacja innych systemów operacyjnych.

kol1

kk

Klawiatura komputerowa KK-1 zasilana jest iskrobezpiecznym napięciem o wartości 5,0 V DC z zasilacza o poziomie zabezpieczenia „ib”.
Klawiatura komunikuje się z komputerem za pomocą dwóch iskrobezpiecznych interfejsów szeregowych
w standardzie PS/2. Klawiatura KK-1 wyposażona jest w 64 klawisze alfanumeryczne i funkcyjne. Dodatkowo klawiatura wyposażona jest w manipulator kulkowy tzw. trackball z dwoma przyciskami odpowiadającym prawemu oraz lewemu przyciskowi  w myszce komputerowej. Klawiatura KK-1, może być stosowana w zakładach górniczych, w wyrobiskach zaliczanych ”a”, ”b” i ”c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy ”A” lub ”B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

kk1

ksk

Koncentrator stacji kompaktowej typu KSK-1 służy do zbierania, rejestrowania i wizualizacji danych udostępnianych przez podłączone do koncentratora urządzenia elektryczne, takie jak: zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe, przekaźniki czasowe, podzespoły pomiaru napięcia i mocy, zabezpieczenia upływowe centralne, blokujące i inne.
Konstrukcja koncentratora umożliwia jego bezpośrednie podłączenie do systemu monitorowania kompleksów ścianowych SMoK. Dodatkowo w kopalniach, gdzie nie jest stosowany system monitorowania, koncentrator może zostać wyposażony w miniaturowy moduł rejestratora typu SM-AR, rejestrujący pracę stacji w sposób ciągły przez pewien okres czasu.
Zintegrowany z koncentratorem kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny o dużej rozdzielczości pokazuje stan poszczególnych urządzeń stacji z możliwością wyświetlenia historii działania. Koncentrator KSK-1 można z powodzeniem stosować w wyłącznikach, transformatorach, urządzeniach łagodnego rozruchu, oraz w innych podobnych urządzeniach górniczych.

ksk1

ssik

Szafa serwerów i konwerterów SSiK-1 stanowi podstawowy węzeł sieci komunikacyjnej systemu monitorowania maszyn i urządzeń dołowych SMoK. Pełni ona rolę centralnego punktu akwizycji, wizualizacji i redystrybucji danych w systemie. Wyposażenie wewnętrzne szafy dobierane jest stosownie do potrzeb wynikających z realizacji bieżącej aplikacji systemu monitorowania. W razie konieczności możliwe jest elastyczne dostosowanie konfiguracji sprzętowej szafy poprzez zabudowę dodatkowych elementów o określonych cechach funkcjonalnych.
Szafa SSiK-1 komunikuje się z urządzeniami współpracującymi na powierzchni i na dole z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej dostępnej u Klienta. W przypadku urządzeń dołowych wymiana informacji odbywa się zazwyczaj za pomocą łączy światłowodowych jedno- lub wielomodowych lub łączy modemowych wykorzystujących dzierżawione iskrobezpieczne linie telefoniczne (separację pomiędzy liniami iskro- i nieiskrobezpiecznymi zapewniają bariery telefoniczne umieszczone w zewnętrznym w stosunku do szafy zespole separacji). Komunikacja z urządzeniami powierzchniowymi realizowana jest najczęściej z wykorzysta-niem lokalnej sieci Ethernet. Wszystkie urządzenia wewnętrzne szafy zasilane są z zasilacza rezerwowego UPS.

ssik1

zpp

Zespół pętli prądowej ZPP-1/xx pełni rolę urządzenia pośredniczącego w komunikacji pomiędzy urządzeniem nadrzędnym, wyposażonym w interfejs szeregowy RS-422 lub modem telefoniczny, a urządzeniem podporządkowanym wyposażonym w interfejs cyfrowej pętli prądowej. Podstawowym elementem wyposażenia każdego zespołu jest moduł interfejsu SM-CL2 odpowiedzialny za konwersję sygnałów przesyłanych w standardzie RS-422 na sygnały dupleksowej pętli prądowej (0mA / 20mA). W wersji rozszerzonej zespołu montowany jest dodatkowy moduł w postaci analogowego modemu telefonicznego SM-AM5, pozwalający na realizację łącza komunikacyjnego o zasięgu transmisji do ok. 15km. Obwody pętli prądowej modułu SM-CL2 przeznaczone są do współpracy z urządzeniem podporządkowanym wyposażonym w pasywny odbiornik oraz aktywny nadajnik linii. W przypadku urządzeń wyposażonych w nadajnik linii o charakterze pasywnym, do realizacji toru transmisyjnego przewidziano możliwość wykorzystania wewnętrznego napięcia zasilającego zespołu.
Istnieją cztery warianty wykonania zespołu ZPP-1/xx, spośród których wyróżnić można dwie zasadnicze grupy: z obwodem wyjściowym w postaci iskrobezpiecznej linii teletechnicznej (oznaczenie ZPP-1/a..) lub obwodem wyjściowym w postaci szeregowej magistrali danych RS-422 (oznaczenie ZPP-1/b..).

zpp1

mdc

Iskrobezpieczny mobilny koncentrator danych MDC-1 realizuje funkcje związane z akwizycją danych, np. z komputera pokładowego maszyny (np. kolejki), ich rejestracją oraz nadzorowaniem transmisji danych. Wykorzystanie wyświetlacza LCD pozwala na prezentację danych oraz diagnostykę systemu komunikacyjnego. Urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz LCD, iskrobezpieczny interfejs USB (dedykowany do podłączenia przenośnej pamięci Flash), łącze światłowodowe (Ethernet), izolowane galwanicznie dwustanowe wejścia transoptorowe oraz w zależności od wykonania może posiadać iskrobezpieczne izolowane galwanicznie interfejsy szeregowe RS‑422/485, interfejs szeregowy w standardzie CMOS, wyjścia przekaźnikowe i interfejs CAN (liczba i typ interfejsów zależny jest od wersji urządzenia). Wszystkie obwody iskrobezpieczne interfejsów posiadają poziom zabezpieczenia „ia”.

mdc1

zsw

Zespół sterowania obiegiem wody chłodzącej ZSW-1 przeznaczony jest do sterowania kierunkiem przepływu wody w układach chłodzenia silników maszyn górniczych. W trybie pracy automatycznej chłodzenie może odbywać się z wykorzystaniem swobodnego lub wymuszonego przepływu wody chłodzącej. Sposób chłodzenia uzależniony jest od wyboru określonej opcji sterowania. W pierwszym przypadku woda chłodząca z rurociągu zasilającego przepływa przez kanały w kadłubie silnika, po czym jest odprowadzana wprost do rurociągu odwadniającego poprzez elektrozawór spustowy. W drugim przypadku zespół sterowania ZSW-1 dzięki wykorzystaniu pompy cyrkulacyjnej wymusza przepływ wody chłodzącej w obiegu zamkniętym do momentu, gdy jej temperatura przekroczy ustaloną wartość progową, powyżej której chłodzenie silnika staje się nieefektywne. Po przekroczeniu zadanej temperatury zespół zatrzymuje pompę i otwiera elektrozawór spustowy do czasu, gdy temperatura wody w instalacji chłodzącej obniży się do wartości określonej przez histerezę czujnika temperatury.

zsw1

sri

Skrzynka rozgałęźna iskrobezpieczna SRi-1 przeznaczona jest do podłączenia przewodów teletechnicznych i światłowodowych oraz wykonywania połączeń pomiędzy parami żył różnych przewodów doprowadzonych do skrzynki lub łączenia doprowadzonych światłowodów. Skrzynka rozgałęźna przeznaczona jest do eksploatacji w zakładach górniczych, w których występuje zagrożenie metanowe i/lub zagrożenie wybuchem pyłu węglowego.
W skrzynce rozgałęźnej SRi-1 mogą być łączone obwody iskrobezpieczne o poziomie zabezpieczenia “ia” i/lub “ib”.
Moc optyczna wypromieniowana przez każde pojedyncze włókno światłowodowe nie może przekraczać 150mW.

sri1

uso

Uniwersalna obudowa ognioszczelna USO-1 – podzespół Ex – umożliwia zabudowanie w niej wyposażenia elektrycznego. Obudowa USO-1 składa się z komory ognioszczelnej „d”, we wnętrzu której mogą być instalowane komponenty wyposażenia elektrycznego w wykonaniu przemysłowym i/lub przeciwwybuchowym oraz z dwóch komór przyłączowych: wzmocnionej „e” oraz iskrobezpiecznej „ia/ib.

W celu zapewnienia możliwości wykonania połączeń elektrycznych i/lub optycznych między komorą ognioszczelną „d” oraz komarami „e” („ia/ib”) obudowę wyposażono w cztery gniazda pod przepusty ognioszczelne (jedno dla komory „e” oraz trzy dla komory „ia/ib”). Stosownie do potrzeb użytkownika mogą to być gniazda z walcowym złączem ognioszczelnym o średnicy 38mm lub z gwintowanym złączem ognioszczelnym M38x1,5. Rekomenduje się stosowanie przepustów typu PO-38 (PO-M38).
Wraz z obudową USO-1 dostarczane są zaślepki przeznaczone do zaślepienia nieużywanych gniazd.
Obudowa USO-1 wyposażona jest w demontowane uchwyty ułatwiające transport urządzenia.

uso1

aps

Stacja pomiarowo-sterująca APS-1 umożliwia kompleksową realizację układów monitorowania i sterowania maszyn, urządzeń i obiektów technologicznych w wyrobiskach zagrożonych wybuchem. Wyposażenie wewnętrzne stacji składa się z elementów iskrobezpiecznego modułowego systemu pomiarowo-sterującego SOMATIC oraz elementów pomocniczych w postaci złączy sygnałowych i zasilających oraz przycisków, przełączników i sygnalizatorów optycznych.
Cechą charakterystyczną stacji APS-1 jest możliwość elastycznej konfiguracji sprzętowej wyposażenia wewnętrznego stosownie do potrzeb wynikających z realizacji danego zadania, przy zachowaniu ściśle określonych reguł wynikających z wymagań dotyczących iskrobezpieczeństwa. Wykorzystanie systemu SOMATIC obejmującego szereg modułów, z których każdy realizuje pewne elementarne funkcje, umożliwia projektantowi systemu monitorowania lub sterowania dobór rozwiązania sprzętowego
optymalnego pod względem technicznym i ekonomicznym. Wyposażenie wewnętrzne stacji umieszczone jest w stalowej obudowie o stopniu ochrony IP54. Wewnątrz stacji umieszczona jest płyta montażowa, do której przytwierdzone są dwie szyny TH-35/15 przeznaczone do montażu złącz i modułów systemu SOMATIC. Wszystkie moduły wchodzące w skład danego zespołu funkcjonalnego (sterownika lub modułu I/O) połączone są ze sobą wspólną magistralą komunikacyjną i zasilającą za pomocą systemu przelotowych złącz umieszczonych wewnątrz profilu szyny montażowej. Wyrób może być stosowany w zakładach górniczych, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

aps1

psk

Pulpit sterowniczy PSK-01 wykorzystywany jest w układach sterowania kombajnów chodnikowych. Pulpit może występować w różnych wariantach wykonania zależnych od wymagań układu sterowania. Umieszczone na płycie czołowej przyciski oraz sygnalizatory optyczne pośredniczą w procesach sterowania i sygnalizacji pracy kombajnu. Komunikacja z urządzeniami nadrzędnymi odbywa się za pomocą magistrali szeregowej CAN (protokół CANopen).
Pulpit sterowniczy PSK-01, może być stosowany w pod-ziemnych wyrobiskach górniczych zagrożonych wybuchem metanu ze stopniem zagrożenia „a”, „b” lub „c” oraz klasą „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

psk1