Systemy monitorowania rurociągów ppoż

Zapewnienie właściwego przepływu wody w rurociągach kopalnianej sieci przeciwpożarowej jest zagadnieniem związanym bezpośrednio zarówno z bezpieczeństwem pracy jak i wydajnością oraz ciągłością procesu wydobywczego. System SMoK z oprogramowaniem DEMKop, poprzez monitorowanie wybranych parametrów technologicznych sieci ppoż. pozwala na sprawowanie stałego nadzoru oraz ułatwia podejmowanie optymalnych decyzji w przypadku wystąpienia awarii.

System SMoK wspomaga użytkownika zarówno w fazie projektowania, rozbudowy rurociągów jak i w bieżącej eksploatacji istniejącej już instalacji. Wizualizacja bieżących i archiwalnych przebiegów czasowych mierzonych wielkości, na powierzchniowych stanowiskach komputerowych odpowiednich służb technicznych kopalni, umożliwia prowadzenie racjonalnej gospodarki wodą do celów technologicznych, a także zapewnia wymaganą przepisami bezpieczeństwa ilość wody  rejonach eksploatacyjnych.

Automatyczne sygnalizowanie stanów alarmowych, w przypadku wzrostu ponad wartość zadaną natężenia przepływu lub nadmiernego spadku ciśnienia wody w bieżących punktach pomiarowych sieci kopalnianych rurociągów ppoż., poprzez celowe ukierunkowanie działania, może do niezbędnego minimum ograniczyć okres przywracania parametrów sieci do stanu normalnego.

ppoż-1

Korzyści systemu Ppoż.

» bieżąca wizualizacja danych pomiarowych na planszach odwzorowujących sieć rurociągów oraz w formie zestawień bilansów wielkości przepływu wody za dany okres

» alarmowanie w przypadkach nadmiernego poboru wody lub spadku  ciśnienia w rurociągu

» rejestracja i archiwizacja danych pomiarowych

» udostępnianie bieżących i archiwalnych przebiegów mierzonych wielkości fizycznych za dowolny okres, z podaniem wartości ekstremalnych oraz określając wartość natężeń przepływu wody w tym okresie

» poprawa warunków bezpieczeństwa pracy

» wymierne korzyści ekonomiczne poprzez skrócenie czasu postoju oddziałów  wydobywczych wynikających z ograniczeń w poborze wody do celów technologicznych

» szybkie ujawnienie i zlikwidowanie strat wody wynikających z awarii sieci rurociągów lub niewłaściwego jej użytkowania

Projektowanie sieci za pośrednictwem aProFlow

Oprogramowanie aProFlow umożliwia użytkownikowi parametryzowanie (projektowanie) sieci ppoż. poprzez określenie średnic i długości rur, rzędnych wysokościowych węzłów oraz poborów wody w poszczególnych jej punktach. Oprogramowanie umożliwia również  przygotowanie graficznego modelu sieci, a następnie z jego wykorzystaniem przeprowadzenie obliczeń i symulacje zdarzeń w zakresie natężeń przepływu oraz rozkładów ciśnień. Wynikiem realizacji obliczeń są uzyskane wartości ciśnień w punktach oraz wartości natężenia przepływu wody w poszczególnych gałęziach sieci. Oprogramowanie  uwzględnia w obliczeniach takie elementy sieci hydraulicznej jak pompy, reduktory ciśnienia, zawory itp.

System umożliwia przyjęcie wartości progów alarmowych dla minimalnej oraz maksymalnej wartości ciśnienia, a także w tym przypadku maksymalnego natężenia przepływu w poszczególnych gałęziach sieci. Oprogramowanie informuje o przekroczeniu założonych wartości progowych, co pozwala już na wczesnym etapie projektowania zweryfikować i zmienić założone w modelu sieci parametry dotyczące jej elementów.

Monitorowanie sieci

System realizuje wizualizację bieżących wartości pomiarowych uzyskanych z przepływomierzy, przetworników ciśnienia oraz czujników poziomu wody i zdalne sterowanych przepustnic.

Dane pomiarowe wizualizowane są bezpośrednio w modelu graficznym oprogramowania DEMKop, co zwiększa ich użyteczność i pozwala na szybką lokalizację punktów pomiarowych w rzeczywistej sieci hydraulicznej. Dane pomiarowe w odniesieniu do danych wyliczonych pozwalają ocenić zachowanie sieci w warunkach rzeczywistej pracy oraz wykryć rozbieżności między stanem założonym, a rzeczywistym.

Użytkownik określa dopuszczalne przedziały zmienności wartości mierzonych,  w których uznaje się jako poprawne funkcjonowanie sieci. Przedziały zmienności określane są jako procentowe odchylenia od wartości oczekiwanych wyliczonych. Informacja o zarejestrowaniu wartości pomiarowej wykraczającej poza przyjęty dopuszczalny przedział zmienności trafia do modułu alarmów, który powiadamia użytkownika o niezgodnym z założeniami stanem sieci rurociągów.

Funkcjonalność trybu monitorowania jest rozszerzona przez moduł automatyzacji kontroli punktów poboru wody. Oprogramowanie pobiera dane innych z systemów tj. stan pracy maszyn i urządzeń górniczych oraz wartości poboru wody przez nie realizowanych. Informacja ta jest automatycznie uwzględniana w bieżąco realizowanych obliczeniach modelu. Zwalnia to użytkownika z konieczności wprowadzania zmian w zakresie określenia punktów poboru wody założonych w modelu sieci oraz zwiększa dokładność obliczeń, a tym samym skuteczność procesu monitorowania.

Sterowanie systemem sieci Ppoż.

Oprogramowanie DEMKop oprócz realizacji typowych funkcji związanych z wizualizacją, umożliwia również zdalne sterowanie urządzeń wykonawczych.

Opracowane moduły komunikacyjne ujednolicają obsługę każdego typu przepustnicy, które są identyczne od strony wizualizacji i sterowania. Dzięki temu skraca się czas nabywania umiejętności przez obsługę w zakresie sterowania pracą poszczególnych typów urządzeń różnych producentów.

Oprogramowanie pozwala na zdalne zadawanie dowolnego stopnia otwarcia, jak również natychmiastowe otwarcie lub zamknięcie przepustnicy w rurociągach ppoż., sprężonego powietrza itp.

Dostęp do oprogramowania zrealizowany jest poprzez przeglądarkę www. Uprawnienie do sterowania jest kontrolowane poprzez konieczność wpisania nazwy użytkownika oraz hasła. Wszystkie czynności logowania się użytkowników oraz wydane przez nich rozkazy sterujące są rejestrowane na serwerze.

Konfiguracja serwera pozwala ustalić z których stanowisk może odbywać się sterowanie, a z których jedynie obserwacja danych, jak również całkowite zablokowanie możliwości komunikacji z wybranymi komputerami.