Górnictwo węglowe
Uniwersalna stacja pomiarowa USP-1

usp

Przeznaczeniem uniwersalnej stacji pomiarowej USP-1 jest monitorowanie stanu czujników pomiarowych wyposażonych w analogowe wyjścia napięciowe lub prądowe. Dotyczy to głównie czujników poziomu, ciśnienia, temperatury itp. Informacje o stanie czujników uzyskiwane są przez konwersję sygnałów analogowych na postać cyfrową, która podlega dalszemu przetworzeniu lub jest bezpośrednio udostępniana do odczytu przez jednostkę nadrzędną. Informacje o stanie czujników mogą zostać wykorzystane do diagnostyki monitorowanych maszyn i obiektów. Stacja USP-1 posiada trzy stykowe wyjścia przekaźniko-we, do których można podłączyć zewnętrzne obwody iskrobezpieczne.
Stacja USP-1, w zależności od wersji wykonania, może komunikować się z urządzeniami nadrzędnym za pośrednictwem magistrali RS-422/485 i/lub wyodrę-bnionej linii telefonicznej.
Uniwersalna stacja pomiarowa USP-1 jest urządzeniem iskrobezpiecznym i może pracować w warunkach za-grożenia wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

usp1