Górnictwo węglowe
Szafa serwerów i konwerterów Ssik-1

ssik

Szafa serwerów i konwerterów SSiK-1 stanowi podstawowy węzeł sieci komunikacyjnej systemu monitorowania maszyn i urządzeń dołowych SMoK. Pełni ona rolę centralnego punktu akwizycji, wizualizacji i redystrybucji danych w systemie. Wyposażenie wewnętrzne szafy dobierane jest stosownie do potrzeb wynikających z realizacji bieżącej aplikacji systemu monitorowania. W razie konieczności możliwe jest elastyczne dostosowanie konfiguracji sprzętowej szafy poprzez zabudowę dodatkowych elementów o określonych cechach funkcjonalnych.
Szafa SSiK-1 komunikuje się z urządzeniami współpracującymi na powierzchni i na dole z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej dostępnej u Klienta. W przypadku urządzeń dołowych wymiana informacji odbywa się zazwyczaj za pomocą łączy światłowodowych jedno- lub wielomodowych lub łączy modemowych wykorzystujących dzierżawione iskrobezpieczne linie telefoniczne (separację pomiędzy liniami iskro- i nieiskrobezpiecznymi zapewniają bariery telefoniczne umieszczone w zewnętrznym w stosunku do szafy zespole separacji). Komunikacja z urządzeniami powierzchniowymi realizowana jest najczęściej z wykorzysta-niem lokalnej sieci Ethernet. Wszystkie urządzenia wewnętrzne szafy zasilane są z zasilacza rezerwowego UPS.

ssik1