Górnictwo węglowe
Światłowodowy koncentrator danych SKD-1

skd

Światłowodowy koncentrator danych SKD-1/sxy stanowi węzeł światłowodowej sieci telekomunikacyjnej zintegrowanego systemu monitorowania i wizualizacji procesów technologicznych. Pełni on rolę lokalnego punktu akwizycji oraz redystrybucji danych.
Koncentrator SKD-1/sxy wykorzystywany jest zazwyczaj w charakterze urządzenia pośredniczącego w komunikacji pomiędzy urządzeniami podporządkowanymi, wyposażonymi w interfejs szeregowy RS-485/422 lub modem telefoniczny, a urządzeniem nadrzędnym wyposażonym w przełącznik sieciowy z wyjściem światłowodowym. Koncentrator pozwala również na realizację szybkich łącz optycznych o dużym zasięgu pomiędzy urządzeniami wyposażonymi w interfejs szeregowy lub modem telefoniczny.
Koncentrator SKD-1/sxy może być instalowany w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub  „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Istnieją trzy warianty wykonania światłowodowego koncentratora danych SKD-1/sxy.
Wariant SKD-1/sxa dotyczy koncentratora z czterema lub ośmioma interfejsami szeregowymi RS-422/485. Wariant SKD-1/sxb dotyczy koncentratora z czterema wyjściami modemowymi.
Wariant SKD-1/sxc dotyczy koncentratora wyposażo-nego w dwa szeregowe interfejsy komunikacyjne RS-422/485 oraz dwa wyjścia modemowe.
W koncentratorach wyposażonych w szeregowe inter-fejsy komunikacyjne RS-422/485 udostępnione zostały zaciski pozwalające na wyprowadzenie na zewnątrz napięcia zasilania.
Wyjście optyczne kocentratora może być przystoso-wane do współpracy ze światłowodami jednomodowymi (SKD-1/sjy) lub wielomodowymi (SKD-1/swy).

skd1